Bộ máy tổ chức

10-11-2020 07:44

BỘ MÁY TỔ CHỨC
I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

 Họ và tên: Trịnh Thị Huệ 
 Năm sinh: 1975
 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0976140028
 Họ và tên: Nguyễn Văn Huy 
 Năm sinh: 1983
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0914897898

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 Họ và tên: Trịnh Thị Huệ 
 Năm sinh: 1975
 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND    
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0976140028

 Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành 
 Năm sinh: 1977
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó

Chủ tịch HĐND, 
 Trình độ chuyên môn:Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0985111649

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

 Họ và tên: Lê Khương Duy 
 Năm sinh: 1981
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch          

Uỷ ban nhân dân
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0984364681

 Họ và tên: Nguyễn Hồng Khanh 
 Năm sinh: 1975
 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch 
 Uỷ ban nhân dân
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0386139618

 

IV. CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN
1. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

 Họ và tên: Phạm Thị  Thục 
 Năm sinh: 1975
 Chức vụ:  Công chức văn phòng - thống kê 
 Trình độ chuyên môn: Đại học                         
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 038586684
 Họ và tên: Ngô Thị Thủy 
 Năm sinh: 1986
 Chức vụ: Công chức Văn phòng - thống kê
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại di động: 0979080690

 

2. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH
 Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Hằng 
 Năm sinh: 1989
 Chức vụ: Công chức kế toán ngân sách           
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại di động: 0988352978

 

3. VĂN HÓA -XÃ HỘI

 Họ và tên: Đỗ Việt Nga
 Năm sinh: 1981
 Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội               
 Trình độ chuyên môn:Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0385150963

 

4. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

                                 Họ và tên: Trần Thu Thủy 
 Năm sinh: 1984
 Chức vụ: Công chức Tư pháp - hộ tịch
 Trình độ chuyên môn: Đại học
  Điện thoại di động: 0359177258

 

5. ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

 Họ và tên: Phạm Thị Thanh Nhàn 
 Năm sinh: 1982
 Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng         
 Trình độ chuyên môn:Trung cấp
  Điện thoại di động: 0868591866

 

6. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

 Họ và tên: Lê Huy Mạnh 
 Năm sinh: 1981
 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chỉ huy trưởng 
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0982386217
   Họ và tên: Trần Quang Ngọc 
 Năm sinh: 1988
 Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng
 Trình độ chuyên môn: Trung Cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp 
 Điện thoại di động: 0988100482

 

7. CÔNG AN 

                                       Họ và tên: Đặng Đức Khánh 
 Năm sinh: 1985
 Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng công an
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0983746719
   Họ và tên:Nguyễn Long Vinh
 Năm sinh: 1988
 Chức vụ: Phó Trưởng Công an phường
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động:  

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 Họ và tên: Trương Văn Hiệu 
 Năm sinh: 1980
 Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch        
 Ủy ban TTQ
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0985807321
   Họ và tên: Hoàng Thị Hưng 
 Năm sinh: 1983
 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, 
 Phó Chủ tịch UB.MTTQ
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị:
 Điện thoại di động: 0389306887

 

2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 Họ và tên: Lăng Văn Lịch
 Năm sinh: 1990
 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, 
 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
 Trình độ chuyên môn: Đại học                         
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0393030360

Họ và tên: Bùi Thị Hường
 Năm sinh: 1993
Chức vụ: Phó Bí thư 
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: 
 Điện thoại di động: 0396153183

 

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

 Họ và tên: Ngô Thị Yến 
 Năm sinh: 
 Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN
 Trình độ chuyên môn: Trung Cấp
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp                     
 Điện thoại di động: 0975025914
   Họ và tên: Lê Thị Ái Tuân 
 Năm sinh: 1979
 Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0327184858

 

 4.HỘI NÔNG DÂN

                            

 Họ và tên: Lê Văn Bính 
 Năm sinh: 1967
 Chức vụ:  Chủ tịch Hội Nông dân
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0983591274

   Họ và tên: Phạm Quang Tùng 
 Năm sinh: 1977
 Chức vụ: Phó Chủ tịch
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp  
 Trình độ lý luận chính trị:  
 Điện thoại DĐ:  0916488329

 

5. HỘI CỰU CHIẾN BINH
                              

 Họ và tên: Trần Trung Đức 
 Năm sinh: 1962
 Chức vụ: Chủ tịch Hội Cự chiến binh
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0976058786    

   Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh 
 Năm sinh: 1962
 Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 Trình độ lý luận chính trị: 
 Điện thoại di động: 0978229162

 

VI. CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐẶC THÙ

1. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI  Họ và tên: Nguyễn Hữu Nam
 Năm sinh: 
 Chức vụ: Chủ tịch Hội                                           
 Điện thoại di động:  398028250 
2. HỘI KHUYẾN HỌC  Họ và tên: Long Văn Thịnh 
 Năm sinh: 1961
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
 Trình độ chuyên môn: Trung Cấp 
 Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
 Điện thoại di động: 0985112458

3. HỘI CỰU TNXP
 Họ và tên: Nguyễn Minh Giang 
 Năm sinh:  
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
  Điện thoại di động: 
4. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ  Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Loan 
 Năm sinh:1962 
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
 Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng 
 Điện thoại di động: 0987123620
5. HỘI NẠN NHÂN DA CAM/DIOXIN Họ và tên: Long Mạnh Hùng 
Năm sinh: 1962
Chức vụ: Chủ tịch Hội
Điện thoại di động:  0977677535

 

VII. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

                                         

 Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
 Năm sinh: 1979
 Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Mầm Non 
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động:  0944004007

   Họ và tên: Vũ Thị Nguyệt 
 Năm sinh: 1968
 Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu học 
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động:  0975025968
   
Họ và tên: Đàm Thị Thu Huyền 
 Năm sinh: 1970
 Chức vụ: Hiệ u trưởng Trường THCS
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0986518838 

 

VIII. TRẠM Y TẾ 

 
TRẠM TRƯỞNG
TRẠM Y TẾ XÃ
 Họ và tên: Vũ Thái Hà 
 Năm sinh: 1964
 Chức vụ: Trưởng Trạm y tế  
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại di động: 0985993427

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:3424

Tổng truy cập: 6250

XÃ PHÚC TRÌU - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Phúc Thành, xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Khương Duy -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Phúc Trìu. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3.740.111
  • phuctriu@thainguyencity.gov.vn